SHOWS: Arkona - WorldWide Tour - Belo Horizonte
Banda: Arkona (Rússia)
Evento: Pagan WorldWide Tour 2015
Cidade: Belo Horizonte-MG
Data: 03/12/2013